Základy finančního managementu

Dnes vráceno
Monografie
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2013;
96 s. : tab., grafy
Ostatní autoři: Barešová, Eva
cz
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Související
Všechny díly
Obsah
                    ZÁKLADY F IN A N Č N ÍH O MANAGEMENTU

OBSAH
Ú vo d 1 Ú četn í výka zy 5 7 7 11 14 19 20 24 25 27 29 31 32 35 35 41 43 43 47 48 53 57 58 61 63 63 65 69 70 70 70

1.1 Rozvaha 1.2 V ýka z zisku a z trá ty 1.3 Výkaz cash flo w 2 F inancován í p o d n ik u 2.1 M in im a liz a c e n á kladů na k a p itá l 2.2 B ilanční p ra v id la 2.2.1 Z la té b ila n č n í p ra v id lo 2 .2 .2 P ra v id lo v y ro v n á n í riz ik a 2.2.3 Pari p ra v id lo 2.2.4 R ůstové p ra v id lo 2.3 F inanční páka 3 K rá tk o d o b é fin a n č n í řízení 3.1 O b ra to v ý cyklus peněz 3.2 Pracovní k a p itá l 3.3 Složky pra co vn íh o k a p itá lu 3.3.1 Zásoby 3.3.2 P ohledávky 3.3.3 K rá tk o d o b ý fin a n č n í m ajetek 3.4 Vztah řízení p ra c o v n íh o k a p itá lu a cash flo w 3.5 F inancování pra co vn íh o ka p itá lu 3.5.1 K rá tk o d o b é závazky jako zd ro j fin a n co vá n í 4 Investice 4.1 M e to d y hodno ce ní investic 4.1.1 Statické m e to d y 4 .1 .2 D yna m ické m e to d y 4.2 Financování investic 4.2.1 F inancován í vlastním ka p itá le m 4.2.2 F inancován í cizím k a pitá le m 4.2.3 Leasing - fin a n co vá n í investic

UNIVERZITA Jana Amose Komenského Praha

5 F in a nčn í analýza 5.1 V e r tik á ln i a h o riz o n tá ln i analýza účetních výkazů 5 .2 Pom ěrové ukazatele 5.2.1 5 .2 .2 5.2 .3 5 .2 .4 5 .2 .5 5 .2 .6 Ukazatele re n ta b ility Ukazatele lik v id ity Ukazatele a k tiv ity Ukazatele zadluženosti Ukazatelé k a p itá lo v é h o trh u Ukazatele p ro d u k tiv ity

75 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 83 85 86 93 95 96

5 .3 A nalýza čistého p ra c o v n íh o k a p itá lu 5 .4 S ouhrnn é in d e x y h od n o ce n í p o d n ik u 5.4 .1 A ltm a n o v a analýza 5 .4 .2 In d ex IN 0 5 5.5 H o d n o to v é ukazatele - E V A Závěr Seznam p o u ž itý c h z d ro jů Seznam g ra fů , o b rá z k ů a ta b u le k

—

4

—
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Toth, Daniel, Ing. et Mgr., Dr., 1972-
Údaje o názvu Základy finančního managementu
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Barešová, Eva
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7452-035-8
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2013
Rejstříkový termín - volně tvořený termín finanční management
Rejstříkový termín - volně tvořený termín kapitál
Rejstříkový termín - volně tvořený termín investice
Rejstříkový termín - volně tvořený termín finanční analýza
Rejstříkový termín - volně tvořený termín podniková ekonomika
Rejstříkový termín - volně tvořený termín financování
Fyzický popis 96 s. : tab., grafy
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0119378
5 20160201114113.2
7 ta
8 131002s2013----xr ||||f|||||#00||0#cze||
20 ## $a 978-80-7452-035-8
41 0# $a cze
44 ## $a cz
72 #0 $a 658 $x Řízení a správa podniku $2 Konspekt $9 4
100 1# $a Toth, Daniel, $c Ing. et Mgr., Dr., $d 1972- $7 xx0005324
245 10 $a Základy finančního managementu
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Univerzita Jana Amose Komenského, $c 2013
300 ## $a 96 s. : $b tab., grafy
521 ## $a E $c E3
653 ## $a finanční management
653 ## $a kapitál
653 ## $a investice
653 ## $a finanční analýza
653 ## $a podniková ekonomika
653 ## $a financování
655 #7 $a učebnice
700 1# $a Barešová, Eva $7 mzk2003171515 $4 aut
710 2# $a UJAK
910 ## $a ABD182
Dokumenty ke stažení
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné